ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. หนุนผู้กู้ยืมจบใหม่ สร้างวินัยทางการเงิน

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมเสวนาพิเศษเรื่องการปลูกจิตสำนึกใช้หนี้ กยศ. ภายในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการหักเงินเดือนชำระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้างเตรียมความพร้อมให้ผู้กู้ยืมมีวินัยทางการเงิน และปลูกจิตสำนึกในการชำระเงินคืนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
          นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กองทุนฯ  ได้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่เรียนอยู่และที่กำลังจะจบการศึกษา ให้ได้รับทราบถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนตามกฎหมายใหม่ หรือพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เนื่องจากภายในปีนี้ กองทุนฯ จะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมที่สังกัดองค์กรนายจ้างเพื่อชำระหนี้ โดยจะทยอยแจ้งนายจ้างอย่างเป็นทางการไปทีละภาคส่วนเริ่มจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตามลำดับ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่หักชำระหนี้รายเดือนจะคำนวณมาจากงวดที่ผู้กู้ยืมต้องชำระรายปีหาร 12 เดือน ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระในการจ่ายเงินก้อนรายปี ช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้อย่างต่อเนื่องและตรงเวลา รวมถึงช่วยลดปัญหาการค้างชำระหรือเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ สำหรับผู้กู้ยืมที่มีอาชีพอิสระไม่ได้สังกัดองค์กรนายจ้างสามารถชำระหนี้ได้ตามช่องทางปกติ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และธนาคารที่กองทุนฯ กำหนด ซึ่งผู้กู้ยืมจะได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ก่อนเริ่มชำระหนี้งวดแรก หรือหากไม่ได้รับจดหมายผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเองได้ทาง www.studentloan.or.th ทั้งนี้ กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้กู้ยืมรุ่นน้องต่อไป”  
 
.