ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บรรยายเรื่อง “การชำระหนี้คืนกองทุน” ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการรองผู้จัดการกองทุนฯ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การชำระหนี้คืนกองทุน” ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
.