ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561


1. การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2561 (Update วันที่ 15 มิถุนายน 2561) ... คลิก 

2. กำหนดการจัดสรรวงเงินผู้กู้ยืมรายเก่าเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561...คลิก
3. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561...คลิก
4. ร่างคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...คลิก  
เรียน  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา         
          ด้วยกองทุนได้จัดทำคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนกฎระเบียบของกองทุนที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม และแบบลงทะเบียนเรียน /แบบยืนยันจำนวนเงินฯ สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2561  กองทุนจึงขอนำร่างคู่มือฯ ให้สถานศึกษาใช้ปฏิบัติงานไปพลางก่อน หากแล้วเสร็จประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 5. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
-  การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ปีการศึกษา 2561...คลิก
-  การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...คลิก
-  ชี้แจงเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลง...คลิก
-  แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2561...คลิก
.