ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561


1. การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2561 (Update วันที่ 14 สิงหาคม 2561) ... คลิก   
    ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2561 ให้กับผู้กู้ยืม ...คลิก   
    
    สถานศึกษาสามารถจัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  

2. รายชื่อสถานศึกษาที่เอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) ยังไม่เรียบร้อย ...  คลิก  

3. กำหนดการจัดสรรวงเงินผู้กู้ยืมรายเก่าเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561...คลิก  
4. การจัดสรรวงเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา 2561...  คลิก  
5. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561...คลิก
6. ร่างคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...คลิก   
เรียน  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา         
          ด้วยกองทุนได้จัดทำคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนกฎระเบียบของกองทุนที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม และแบบลงทะเบียนเรียน /แบบยืนยันจำนวนเงินฯ สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2561  กองทุนจึงขอนำร่างคู่มือฯ ให้สถานศึกษาใช้ปฏิบัติงานไปพลางก่อน หากแล้วเสร็จประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 7. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
-  การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ปีการศึกษา 2561...คลิก
-  การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...คลิก
-  ชี้แจงเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลง...คลิก
-  แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2561...คลิก
  8. รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)  
 
             กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/   แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม          ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาทึ่      ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)

9. รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. (Update ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)... คลิก 

 
.