ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความร่วมมือการออมกับกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ระหว่าง กอช. กับ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันและสนับสนุนการสร้างหลักประกันบำนาญให้แก่ประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะประชาชนภาคแรงงานนอกระบบที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ได้รับความคุ้มครองยามชรา ให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินบำนาญเพื่อสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
.