ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานการประกวดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2

         โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ด้านแอนิเมชั่นมาพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน ทั้งยังได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นแนวทางการทำงานในอนาคต และตอบสนองแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ Thailand 4.0 ของรัฐบาล 
          บัดนี้ โครงการเสริ็จสิ้นแล้ว จึงขอนำเสนอผลงานการประกวดแอนิเมชั้น เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 ดังนี้
 
ประเภทนักเรียน - นักศึกษา
 

ผลงาน : หาเงินง่าย...จะตาย
ทีม : Try Again
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 
ผลงาน : จากวันนั้นถึงวันนี้
ทีม : สวดมนต์หน้าคอม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ผลงาน : Future
ทีม : ทีมบ้วย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
         

ผลงาน : เส้นทางของดุ่ย
ทีม : BBQ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
   

ประเภทบุคคลทั่วไป
 

ผลงาน : Seed
ทีม : HeyBoo!
 
ผลงาน : ง่ายมาก
ทีม : Kradong Art
 
ผลงาน : Your New Weapon
ทีม : Motion Allure
.