ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาที่ยังไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด


เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา

        กองทุนขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดให้รีบติดต่อต้นสังกัดให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาให้กับกองทุนโดยเร็ว เพื่อกองทุนจะได้พิจารณาเปิดระบบให้ผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา
       
         คลิก รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด     
                                                                                           
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ฝ่ายกู้ยืม


 
.