ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2560

 
การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2560 (Update วันที่ 19 พฤษภาคม 2560) ...คลิก

สถานศึกษาที่ถูกระงับการโอนเงินค่าเล่าเรียนฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ...คลิก

กำหนดการจัดสรรวงเงินผู้กู้รายเก่าเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

การเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ...คลิก  

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...คลิก

กองทุนได้ปรับปรุงข้อมูลประเภทวิชาและสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาตรวจสอบประเภทวิชาและสาขาวิชา หากสถานศึกษาใดมีปัญหาโปรดแจ้ง
กองทุนโดยด่วน...คลิก 

ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและสถานศึกษา...คลิก 

ทำอย่างไรให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพเร็ว และสถานศึกษาดำเนินการอย่างถูกต้อง...คลิก

.