ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2560

 
การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2560 (Update วันที่ 16 มิถุนายน 2560) ...คลิก 

ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ...คลิก 

ประกาศกฎหมายและระเบียบฯ เกี่ยวกับกองทุน กยศ. ...คลิก

ประกาศกฎหมายและระเบียบฯ เกี่ยวกับกองทุน กรอ. ...คลิก  

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ...คลิก

การเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) (Update วันที่ 19 มิถุนายน 2560) ...คลิก 

กองทุนได้ปรับปรุงข้อมูลประเภทวิชาและสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาตรวจสอบประเภทวิชาและสาขาวิชา หากสถานศึกษาใดมีปัญหาโปรดแจ้ง
กองทุนโดยด่วน...คลิก 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและสถานศึกษา...คลิก 

กำหนดการจัดสรรวงเงินผู้กู้รายเก่าเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

สถานศึกษาที่ถูกระงับการโอนเงินค่าเล่าเรียนฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ...คลิก

ทำอย่างไรให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพเร็ว และสถานศึกษาดำเนินการอย่างถูกต้อง...คลิก

  
.