ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมของกองทุน กยศ.
และกองทุน กรอ. พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย
1) กลุ่มระดับอาชีวศึกษารัฐ             วันอังคารที่       2   พฤษภาคม  2560
2) กลุ่มระดับอาชีวศึกษาเอกชน       วันพุธที่            3   พฤษภาคม  2560
3) กลุ่มระดับอุดมศึกษา                 วันพฤหัสบดีที่   4   พฤษภาคม  2560

          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานกองทุนประจำสถานศึกษาของท่าน จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม
โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัดหรือเงินอุดหนุนการดำเนินงานกองทุนของสถานศึกษา
และขอให้ท่านกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โดยการลงทะเบียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 10 เมษายน 2560  คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ


ดาวน์โหลดเอกสาร

-  หนังสือเชิญประชุมสัมมนา 
-  กำหนดการประชุมสัมมนา
-  แบบฟอร์มการจองห้องพัก (โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น)
   สอบถามรายละเอียดการจองห้องพัก โทร. 02-575-5599 ต่อ แผนกสำรองห้องพัก 1112 - 1114
   แฟกซ์ 02-575-5655
 
.