ข่าวประชาสัมพันธ์

งานอบรมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 150 แห่ง

         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำ “หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน และมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุน โดยกองทุนได้กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 150 แห่ง ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กองทุนขอเรียนเชิญผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมอบรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้เบิกจากต้นสังกัดหรือเงินอุดหนุนการดำเนินงานกองทุนของสถานศึกษา

          2. สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานกองทุนและเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระหว่างวันที่  8 - 9 มีนาคม 2561
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
 ทั้งนี้ กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าที่พัก (ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 จำนวน 1 คืน) และค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ขอให้เบิกจากต้นสังกัดหรือเงินอุดหนุนการดำเนินงานกองทุน
ของสถานศึกษา
 
          ทั้งนี้ ขอให้ท่านตอบรับเข้าร่วมงานโดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  คลิก  (ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 2016 4888 ต่อ 354, 357
 
คลิกดาวน์โหลด
►  คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ  
►  คลิกตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา (จำนวน 150 แห่ง ที่เชิญเข้าร่วมอบม)  

 
.