กยศ. ร่วมกับ สพร. เปิดให้บริการข้อมูลผู้กู้ยืม ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครั…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการเชื่อม…

กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิว…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในจังหวัดน…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองท…

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำป…

​นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริหารแ…

กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ พ.ร.บ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จัดงานสัมมนาการหักเงินเดือน…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ค…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาส…

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดการประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที…

143 ปี กระทรวงการคลัง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 1…

.