กิจกรรม & CSR

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดการประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเ…

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังแ…

กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจใ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ลงนามตกลงความร่วมมือ เพื่อ…

การประชุมโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL-Dig…

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารการประกวดราค…

การประชุมหารือร่วมกับสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น…

การประชุมหารือร่วมกับสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องพระราชบัญญัติกองทุ…

.