กิจกรรมกองทุน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงก…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำรับสถานศึกษาที่ขอเ…

สัมมนาพิเศษ“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ส…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดสัมมนาพิเศษ“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บรรยายเรื่อง “การชำระหนี้คืนกองทุน” ในงานปั…

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีส…

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึ…

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาก…

.