วิดิทัศน์กองทุน/ภาพยนตร์โฆษณา

คุณณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์ ผู้รับรางวัลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ระดับอุดมศึกษา

0 0

คุณพรธิดา บุญยะโรจน์ ผู้รับรางวัลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ระดับอุดมศึกษา

0 0

คุณสุรพล วรภัทราทร ผู้รับรางวัลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ระดับอุดมศึกษา

0 0

คุณฤชุชัย คชวัฒน์ ผู้รับรางวัลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ระดับอุดมศึกษา

0 0

คุณอนุสรณ์ วงศ์ปินจันทร์ ผู้รับรางวัลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ระดับอาชีวศึกษา

0 0

คุณนภัสรพี มนัสวินวิทย์ ผู้รับรางวัลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ระดับอาชีวศึกษา

0 0
.