กฏหมาย ระเบียบ และประกาศ กยศ.


1.
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  •   พ.ศ. 2541  
 พ.ศ. 2560 

 

2.

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

•  พ.ศ. 2546
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  
•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

 

3.

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืม
คืนกองทุน

 

 

•  พ.ศ. 2542
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552  

 

4.

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้
ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดี พ.ศ. 2557

 

5.

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541

 

6.

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจให้บอกเลิกสัญญากู้ยืม
และเรียกเงินกู้ยืมคืน

 

7.

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

 

 

•  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560    
•  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
•  พ.ศ. 2544

 

8.

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

 

 
•  ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)  
 
 
•  ปีการศึกษา 2560  
 

 

•  ปีการศึกษา 2559 

 

 

•  ปีการศึกษา 2558 

 

 

•  ปีการศึกษา 2557 

 

 

•  ปีการศึกษา 2556

 

 

•  ปีการศึกษา 2555

 

 

•  ปีการศึกษา 2554

 

 

•  ปีการศึกษา 2553

 

 

•  ปีการศึกษา 2552

 

 

•  ปีการศึกษา 2551

 

 

•  ปีการศึกษา 2550

 

 

•  ปีการศึกษา 2549

 

 

•  ปีการศึกษา 2548

 

 

•  ปีการศึกษา 2547

 

 

•  ปีการศึกษา 2546

 

 

•  ปีการศึกษา 2545

 

 

•  ปีการศึกษา 2544

 

9.

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

               • พ.ศ. 2560    
               • พ.ศ. 2559  
     
.