ระบบ e-Audit คืออะไร

ระบบ e-Audit คืออะไร


ระบบ e-Audit คือ ระบบงานที่ช่วยให้สถานศึกษาทราบว่ามีเงินคงค้างที่ต้องส่งคืนกองทุนหรือไม่
 
.