หากถูกระงับการโอนเงิน สิ่งที่สถานศึกษาต้องทำคือ

หากถูกระงับการโอนเงิน สิ่งที่สถานศึกษาต้องทำคือ

1.  ส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit ให้ครบทุกรายที่ได้รับการโอนเงินแล้ว และ/หรือ ส่งคืนเงินคงค้างให้ครบถ้วน
2. ทำหนังสือแจ้งกองทุนให้ยกเลิกการระงับการโอนเงิน
   
.