คุณสมบัติของสถานศึกษา

คุณสมบัติของสถานศึกษา

     หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559    (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษา ประจำการศึกษา 2559 )   
 
ระดับการศึกษา หลักเกณฑ์คัดกรองสถานศึกษา
  1. ม.ปลาย   - ต้องเปิดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
  - ผลการรับรองคุณภาพของ สมศ.*
  - ต้องจัดให้มีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
  2. ปวช.   - ต้องเปิดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
  - ผลการรับรองคุณภาพของ สมศ.*
  - ต้องจัดให้มีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
  3. ปวท./ปวส.   - ต้องเปิดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
  - ผลการรับรองคุณภาพของ สมศ.*
  - ต้องจัดให้มีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
  4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี   - ต้องเปิดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 - หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนต้องได้รับทราบการเปิดดำเนินการจาก สกอ. ก่อน
  - ผลการรับรองคุณภาพของ สมศ.*
  - ผ่านการประเมินของ สกอ.หรือต้นสังกัด
  - ต้องจัดให้มีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
 
หมายเหตุ : *หากสถานศึกษายังไม่มีผลการรับรองในรอบที่ 3 ให้ใช้ผลการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ไปพลางก่อน สำหรับสถานศึกษาที่เปิดใหม่และยังไม่มีผลการประเมินของ สมศ. ให้ใช้ผลการประเมินภายในของต้นสังกัด
 
.