การระงับการเรียกให้ชำระหนี้

การระงับการเรียกให้ชำระหนี้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • กยศ. 207 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้พิการหรือทุพพลภาพ... คลิ   
  • แบบประเมินความพิการทางจิต​ ... คลิ   
.