แบบฟอร์มการชำระหนี้

แบบฟอร์มการชำระหนี้

 
กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน
กยศ. 201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้
กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้
กรอ. 202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้
กยศ. 203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้
กรอ. 203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้
กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
กรอ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
กรอ. 207 แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน(กรอ.)
กรอ. 208 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)
หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้พิการหรือทุพพลภาพ
หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
หนังสือมอบอำนาจเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ
ใบรับชำระค่าทนายความ
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน (โครงการรณรงค์ชำระหนี้)
แบบฟอร์มยื่นคำร้องทั่วไป
     แบบฟอร์ม Teller Payment เพื่อรับชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดีของผู้กู้ กรอ.


 
.