ดาวน์โหลด

กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน 12.05.2559
กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.) 22.06.2559
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 22.06.2559
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา 12.05.2559
กยศ.105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (จากระบบ) 22.06.2559
กยศ. 106 แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ) 23.06.2559
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม 22.06.2559
กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 12.05.2559
กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 23.06.2559
กรอ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 23.06.2559
หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 23.06.2559
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา 23.06.2559
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan (สำหรับผู้กู้ยืม) 08.03.2560
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan (สำหรับผู้ขอรับทุน กรอ.) 08.03.2560
กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 29.06.2559
กยศ. 201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ 29.06.2559
กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ 10.10.2559
กรอ. 202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ 29.06.2559
กยศ. 203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ 10.10.2559
กรอ. 203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ 29.06.2559
กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 01.12.2559
กรอ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 01.12.2559
กรอ. 207 แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน(กรอ.) 29.06.2559
กรอ. 208 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 29.06.2559
หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้พิการหรือทุพพลภาพ 29.06.2559
หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 29.06.2559
ใบรับชำระค่าทนายความ 29.06.2559
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน(โครงการรณรงค์ชำระหนี้) 26.12.2559
หนังสือมอบอำนาจเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ 29.06.2559
แบบฟอร์มยื่นคำร้องทั่วไป 29.06.2559
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา 12.05.2559
กยศ. 104 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 23.06.2559
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(จากระบบ) 24.06.2559
กยศ. 106 แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ) 24.06.2559
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม 24.06.2559
กยศ. 107 ใบนำส่งเอกสารสัญญา 24.06.2559
กยศ. 107-1 ใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติม 24.06.2559
กยศ. 109 แบบรายงานการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา 13.05.2559
กยศ.110 แบบรายงานผลการศึกษา 13.05.2559
กยศ. 205 ใบแจ้งคืนเงิน กยศ. กรณีสถานศึกษานำส่งเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 29.06.2559
กยศ. 206 รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเพื่อลดยอดหนี้ 13.05.2559
กรอ. 205-206 ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2549 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 24.06.2559
กยศ. 301 รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 24.06.2559
กยศ. 302 ทะเบียนควมคุมการรับจ่ายเงินบริหารและการดำเนินงาน กยศ. 24.06.2559
ลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาในการลงนามในเอกสาร 24.06.2559
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา 24.06.2559
บันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2559 24.06.2559
หนังสือนำส่ง ขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2559 24.06.2559
คู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปี 2559 24.06.2559
ประมวลคำถาม-คำตอบ ปี 2559 24.08.2559
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan กองทุน กยศ. (สำหรับสถานศึกษา) 07.03.2560
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan กองทุน กรอ. (สำหรับสถานศึกษา) 08.03.2560
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Audit 08.03.2560
คู่มือการบันทึกข้อมูลสาขาวิชา กรอ. ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 08.03.2560
คู่มือการบันทึกข้อมูลสาขาวิชา กรอ. ปีการศึกษา 2551 (ระดับ ปวส.) 08.03.2560
ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลสถานศึกษาในระบบ 08.03.2560
.