ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

15 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเช่ารสบัส และรถตู้สำหรับรับ-ส่งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างไปร่วมกิจกรรมฯ  คลิกรายละเอียด  

4 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสาร  คลิกรายละเอียด 

1 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและบริหารระบบสำรองสำหรับระบบงาน Back office  คลิกรายละเอียด  

1 ธ.ค. 60 | ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างบริการโครงการพัฒนาและบริหารระบบสำรองสำหรับระบบงาน Back office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกรายละเอียด 

30 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (์Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกรายละเอียด  

28 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 22 รายการ     คลิกรายละเอียด

21 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดทำประกันกลุ่มอุบัติเหตุพนักงานกองทุน ประจำปี 2561    คลิกรายละเอียด

21 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ/จัดจ้างกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 3,600 รีม (รีมละ 500 แผ่น)  คลิกรายละเอียด

20 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ/จัดจ้างกระดาษ A4 จำนวน 2,000 รีม  คลิกรายละเอียด   

20 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ/จัดจ้างเช่ารถตู้ จำนวน 8 คัน  คลิกรายละเอียด   

15พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน งวดเดือนตุลาคม 2560 - งวดเดือนธันวาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 193,500 ฉบับ  คลิกรายละเอียด       

9 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การเช่าโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด (ระยะเวลา 6 เดือน)  คลิกรายละเอียด      

9 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 1 จำนวน 72 รายการ คลิกรายละเอียด     

1 พ.ย. 60 | ประกาศจัดจ้างบริการข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คลิกรายละเอียด       

24 ต.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ คลิกรายละเอียด       

18 ต.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เช่าสายสัญญาณ (Private Link) 100 Mbps จำนวน 2 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกรายละเอียด       

18 ต.ค. 60 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  คลิกรายละเอียด     

16 ต.ค. 60 | ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2551 คลิกรายละเอียด    

6 ต.ค. 60 | ประกาศผลการประกวดราคา "จัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด   

26 ก.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. คลิกรายละเอียด    

26 ก.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างจัดเก็บและค้นหาเอกสารหลักฐานการขอรับทุน กรอ. คลิกรายละเอียด   
  
06 ก.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างบริการส่งข้อความสั้น SMS สำหรับแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้ 1 - 5 งวด คลิกรายละเอียด   

04 ก.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กรอ. งวดเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงงวดเดือนกันยายน 2560 จำนวนไม่เกิน 75,000 ฉบับ  คลิกรายละเอียด  

04 ก.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบริการ ส่งข้อความเสียงแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คลิกรายละเอียด  

01 ก.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการส่งข้อความเสียงแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คลิกรายละเอียด  

01 ก.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กรอ. งวดเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงงวดเดือนกันยายน 2560 จำนวนไม่เกิน 75,000 ฉบับ  คลิกรายละเอียด       

22 ส.ค. 60 | ประกาศสอบราคาจ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกรายละเอียด     

22 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกรายละเอียด     

22 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Helpdesk โดยวิธีพิเศษ  คลิกรายละเอียด     

22 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย Software ระบบงานของศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานกองทุนฯ โดยวิธีพิเศษ คลิกรายละเอียด     

21 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป (ERP) ในเว็บไซต์กองทุนฯ  คลิกรายละเอียด       

18 ส.ค. 60 | ประกาศกองทุนฯ ผลการสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบพนักงานประจำสำนักงาน  คลิกรายละเอียด    

18 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซือจัดจ้าง การเช่าพื้นที่พร้อมบริการอาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 เป็นเวลาเช่า 3 ปี  คลิกรายละเอียด     

18 ส.ค. 60 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคา "จัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย" ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 

18 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์และดูแลระบบงาน (IT Outsourcing)  คลิกรายละเอียด    

16 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สนับสนุนระบบ  คลิกรายละเอียด    

16 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Backup Site Center) คลิกรายละเอียด    

16 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับสำนักงานกองทุนฯ วงจรที่1 คลิกรายละเอียด   

15 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน Helpdesk คลิกรายละเอียด

15 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 1,900,000 ฉบับ คลิกรายละเอียด

11 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกาศราคากลางเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับพนักงานกองทุนฯ วงจรที่ 2 คลิกรายละเอียด 
 

11 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์หนังสือติดตามทวงถามหนี้กับผู้กู้ยืมของกองทุน กยศ. ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 145,000 ฉบับโดยวิธีสืบราคา คลิกรายละเอียด
 

8 ส.ค. 60 | - ประกาศจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2541 - 2551 ปี 2560 คลิกรายละเอียด  
 

2 ส.ค. 60 |
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา "จัดซืิอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          กองทุนฯ จะดำเนินการจัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาดังกล่าว เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป้นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯ โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที 2-7 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

2 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "จัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คลิกดูรายละเอียด   

1 ส.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสสร้าง โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านสื่อโปสเตอร์  คลิกดูรายละเอียด      

31 ก.ค. 60 | ประกาศผลการประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธ์โปรแกรมจำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คลิกดูรายละเอียด     

26 ก.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุนฯ กยศ.
งวดเดือนมิถุนายน 2560  คลิกดูรายละเอียด  

25 ก.ค. 60 | ประกาศผลสอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ผ่านสื่อพิมพ์ คลิกดูรายละเอียด 

24 ก.ค. 60 |
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดี
กับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยนข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2549 - 2551 คลิกดูรายละเอียด 

24 ก.ค. 60 | ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ ครั้งที่ 3 คลิกดูรายละเอียด 

21 ก.ค. 60 | ประกาศผลการสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง  และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด   

13 ก.ค. 60 | ​ประกาศยกเลิกการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี2549-2551 ประจำปี 2560  คลิกดูรายละเอียด  

11 ก.ค. 60 | ​ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ  คลิกดูรายละเอียด

11 ก.ค. 60 | ​ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด

4 ก.ค. 60 | ประกาศเรื่องผลการพิจารณาผู้กู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืม
กลุ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีปี254-2551 ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด  

27 มิ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด  

27 มิ.ย. 60 | ประกาศสอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ คลิกดูรายละเอียด 

26 มิ.ย. 60 | ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องแสกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง
ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด 

23 มิ.ย. 60 | ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับทุน กรอ. ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด 

21 มิ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระกับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด

21 มิ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตคลิป VDO Infographic ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด 

20 มิ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป (ERP) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 

20 มิ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผู้กู้ยืม กยศ.ที่ครบกำหนดชำระหนี้ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
(วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด  

16 มิ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด

16 มิ.ย. 60 | ประกาศสอบราคาจ้างผลิต VDO Presentation ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด 

15 มิ.ย. 60 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ยกลเิกการสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด

13 มิ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนฯ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 

5 มิ.ย. 60 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด

2 มิ.ย. 60 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2549 - 2551 คลิกดูรายละเอียด

2 มิ.ย. 60 | ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด

1 มิ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืม กลุ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2549 -2551 ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด

1 มิ.ย. 60 | ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด 

 เดือนพฤษภาคม 2560 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนเมษายน 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศ เรื่อง การจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับทุน กรอ. ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับทุน กรอ. ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่าบริการในการส่งข้อความสั้น (SMS) ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน" คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     กองทุนฯจะดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 180 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงขอประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาดังกล่าว เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯ โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนฯ ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในขบวนรถไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 39 รายการ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Internet ไร้สายกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด    

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตและจัดส่งคู่มือสำหรับสถานศึกาา ประจำปี 2560  คลิกดูรายละเอียด  

 เดือนเมษายน 2560  
 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพืหนังสือแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด     

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพืหนังสือแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คลิกดูรายละเอียด   

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนฯ ผ่านสถานีวิทยุ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพืหนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี่้ผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ.งวดเดือนมีนาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด    

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างจัดเก็บเอกสารดำเนินคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผู้รับทุน กรอ.ที่ถึงกำหนดชำระหนี้ ประจำปี 2560 (ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) โดยวิธีสืบราคา  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตคลิป VDO Infographic ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ กยศ. Jobs Online โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 189 ราย คลิกดูรายละเอียด

 เดือนมีนาคม 2560  
ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่า Printer จำนวน 6 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่า Notebook จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าบริการสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัต้องติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ การเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ การต่อ internet คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม Anti Virus จำนวน 200  Licenses ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศสอบราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และตู้เหล็กเก็บเอกสาร คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และตู้เหล็กเก็บเอกสาร คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ (ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2558 เป็นปีสุดท้าย) คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ (ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2558 เป็นปีสุดท้าย) ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด 

  เดือนกุมภาพันธ์  2560  
 
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจัดจ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 โดยจัดหาตามข้อ 3 ของข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดเก็บเอกสารดำเนินคดีของผู้รับทุน กรอ. ประจำปี 2559  คลิกดูรายละเอียด   

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้พนักงาน ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 50 ชุด  คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนมกราคม 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน"ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน กรอ. ประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 27,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน กยศ. ประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 400,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีปี 2550 คลิกดูรายละเอียด    

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อตู้นิรภัยพเพื่อจัดเก็บสำรองข้อมูล คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง "จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป (ERP) ด้านระบบบริหารบุคคล (HR)" คลิกดูรายละเอียด    

ประกาศประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา "Notebook" จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบ Audit Command Language(ACL) จำนวน 2 สิทธิ ระยะเวลา 1 ปี  คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน "คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด  

   เดือนมกราคม 2560  
 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างผลิตกระเป๋าผ้าดิบ 12,000 ชิ้น   คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน และรูปแบบการปฏฺบัติงานขององค์กร คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 36 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน" คลิกดูรายละเอียด หากผู้ใดมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นประการใด โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังฝ่ายอำนวยการและพัสดุ โทรศัพท์ 0 2016 4888 ต่อ 113 (e-Mail : [email protected]) โทรสาร 0 2016 4800 โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 24 มกราคม 2560

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศเรื่องการจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2551 โดยจัดหาตามข้อ 3 ของข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 คลิกดูรายละเอียด

•  ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างติดตามหนี้ประจำปีงบประมาณ 2559 (กรอ.) โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
• ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง "การจัดซื้อโปรแกรม Visio Standard จำนวน 12 License"  คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนธันวาคม 2559 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด   

•  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างสืบทรัพย์บังคับคดีกับผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2551 คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประชุม จำนวน 1 ชุด  คลิกดูรายละเอียด   

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สาร กยศ. ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด   

.