ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  เดือนเมษายน 2560  
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างจัดเก็บเอกสารดำเนินคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผู้รับทุน กรอ.ที่ถึงกำหนดชำระหนี้ ประจำปี 2560 (ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) โดยวิธีสืบราคา  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตคลิป VDO Infographic ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด

 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ กยศ. Jobs Online โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด

 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 189 ราย คลิกดูรายละเอียด

 เดือนมีนาคม 2560  
ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด
    
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่า Printer จำนวน 6 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่า Notebook จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าบริการสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัต้องติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ การเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ การต่อ internet คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม Anti Virus จำนวน 200  Licenses ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศสอบราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และตู้เหล็กเก็บเอกสาร คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และตู้เหล็กเก็บเอกสาร คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ (ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2558 เป็นปีสุดท้าย) คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ (ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2558 เป็นปีสุดท้าย) ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด 

  เดือนกุมภาพันธ์  2560  
 
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจัดจ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 โดยจัดหาตามข้อ 3 ของข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดเก็บเอกสารดำเนินคดีของผู้รับทุน กรอ. ประจำปี 2559  คลิกดูรายละเอียด   

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้พนักงาน ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 50 ชุด  คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนมกราคม 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน"ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน กรอ. ประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 27,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน กยศ. ประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 400,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีปี 2550 คลิกดูรายละเอียด    

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อตู้นิรภัยพเพื่อจัดเก็บสำรองข้อมูล คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง "จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป (ERP) ด้านระบบบริหารบุคคล (HR)" คลิกดูรายละเอียด    

ประกาศประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา "Notebook" จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบ Audit Command Language(ACL) จำนวน 2 สิทธิ ระยะเวลา 1 ปี  คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน "คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด  

   เดือนมกราคม 2560  
 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างผลิตกระเป๋าผ้าดิบ 12,000 ชิ้น   คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน และรูปแบบการปฏฺบัติงานขององค์กร คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 36 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน" คลิกดูรายละเอียด หากผู้ใดมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นประการใด โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังฝ่ายอำนวยการและพัสดุ โทรศัพท์ 0 2016 4888 ต่อ 113 (e-Mail : [email protected]) โทรสาร 0 2016 4800 โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 24 มกราคม 2560

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด 

ประกาศเรื่องการจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2551 โดยจัดหาตามข้อ 3 ของข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 คลิกดูรายละเอียด

•  ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างติดตามหนี้ประจำปีงบประมาณ 2559 (กรอ.) โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
• ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง "การจัดซื้อโปรแกรม Visio Standard จำนวน 12 License"  คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนธันวาคม 2559 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด   

•  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างสืบทรัพย์บังคับคดีกับผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2551 คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประชุม จำนวน 1 ชุด  คลิกดูรายละเอียด   

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สาร กยศ. ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด   

.