คณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา
1. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ
3. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กรรมการ
4. รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
5.  นางสาวเพรามาตร หันตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ
.