ความเป็นมา

          กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 
ความเป็นมา   
          กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา มีสาระสำคัญ ดังนี้
          (1)  ยุติการให้กู้ยืมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดให้มีกองทุนแบบให้เปล่าหรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อไป
          (2)  ให้เงินกู้ยืมกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
          (3)  ให้สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้เปล่าสำหรับนักเรียนที่ยากจนและนักเรียนที่เรียนดีเพื่อความเป็นเลิศ
          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาประกอบด้วย 2 กองทุน คือ
          1.   กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
          2.   กองทุนเงินให้เปล่า
          ทั้ง 2 กองทุนฯ เริ่มดำเนินงานครั้งแรกในปีการศึกษา 2549

การดำเนินงาน
          มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพิจารณาอนุมัติให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ข้อ 15)
          มีสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ และรับผิดชอบจัดการงานธุรการของกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
          (1)  การจัดทำคำของบประมาณเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
          (2)  รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา) เป็นผู้สั่งโอนเงิน/ถอนเงินจากบัญชีทุนการศึกษา เพื่อเข้าบัญชีสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษา รวมถึงการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการกองทุน (มติคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙)
          (3)  รวบรวมจำนวนผู้ขอรับทุนในแต่ละระดับ/แต่ละสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติการให้ทุนการศึกษาและมีหน้าที่โอนเงินออกจากบัญชีกองทุนเข้าบัญชีสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาส่งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและยืนยันจำนวนเงินทุนการศึกษามายังกองทุน
          (4)  คัดกรองสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมดำเนินงานกองทุน กรอ. โดยสถานศึกษาจะต้องได้รับการจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย และยินยอมดำเนินการตามที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และต้องปฏิบัติตามที่คู่มือการดำเนินงานกองทุน กรอ. กำหนดในทุกขั้นตอน
          (5)  ประสานกับสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงาน โดยกองทุนได้จัดสัมมนาสถานศึกษาเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจระบบงานเงินกู้ 
 
            เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศ จึงได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
            ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
.