การดำเนินการตามนโยบาย

การดำเนินงานของ กยศ. ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
 
     คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.2
 
 
     การแถลงนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นการสื่อสารกับภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ว่ารัฐบาลกำลังจะทำอะไรและจะเน้นเรื่องอะไร ซึ่งผูกพันกับการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ  และกระทบกับภาคเอกชน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน ความเข้าใจว่านโยบายเหล่านี้ให้ประโยชน์กับใคร นโยบายนี้เน้นเรื่องใด จึงช่วยให้สังคมสามารถติดตามและร่วมขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมๆ กับรัฐบาล
     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและเป็นการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป
 
 
  ทิศทางการดำเนินงานของ กยศ. ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังดังแสดงในภาพ
 

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาลกระทรวงการคลังและ ยุทธศาสตร์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี 2558-2560

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9. การรักษาควำมมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 
 
 
 
.