ผู้บริหารองค์กร

 
 


นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์  
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาการรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ   
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ

นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุวรรณา ตันยิ่งยง  
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ 
 
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม
ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี


 
       

นางสาวมนเฑียร แสงทิม 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
 

นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ 
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ 
รักษาการผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางรัชดา ตันติมาลา
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
และเครือข่ายสัมพันธ์

 
.