คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษา
1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการ
2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             อนุกรรมการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
5. ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อนุกรรมการ
6. ผู้แทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ
7. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
8. - อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. - อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. - อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
12. - ผู้ช่วยเลขานุการ
13. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษา
1. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 9 (6)
2. ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุน ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 9 (6) และรายงานผล ให้คณะกรรมการทราบ
3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อจํากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ มาตรการแก้ไขปัญหา
ต่อคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 
คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน
1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
5. ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ
6. - อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. - อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. - อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
10. - ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน
1. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้ผู้กู้ยืมเงิน
ชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 19 (7)
2. ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลให้การชําระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 9 (7) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
3. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (11) และ (14)
4. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้จัดการในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน
5. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ชําระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 
.