คณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560)

 
 
 

นายประสงค์  พูนธเนศ
(ปลัดกระทรวงการคลัง)

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ประวัติ       

 


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ​
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
  
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
(เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประวัติ 
 


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
(ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ
(อธิบดีกรมบัญชีกลาง)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประวัติ

 

นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ
(อธิบดีกรมสรรพากร)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประวัติ 
    
 

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประวัติ

นางสาวเพรามาตร หันตรา
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประวัติ 


 

รองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประวัติ


นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
ประวัติ

นางพรกมล ประยูรสิน
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 
 
นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประวัติ

 


นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกองทุน
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับการดําเนินการและการบริหารงานของกองทุน
5. กําหนดขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามมาตรา 37 และพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
6. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะร่วมดําเนินงานกับกองทุน และแบบบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วม
ดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา 38
7. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน หรือนักศึกษา และการชําระเงินคืนกองทุน
8. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ไปหาผลประโยชน์ตามมาตรา 12
9. พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชําระเงินคืนกองทุน
ของผู้กู้ยืมเงิน
10. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล ให้ทําหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการชําระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
11. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินชําระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 44 วรรคสาม
12. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามมาตรา 49 วรรคสาม
13. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้จัดการและการทําสัญญาจ้างผู้จัดการ รวมทั้งกําหนดค่าตอบแทน
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้จัดการตามมาตรา 31
14. กําหนดมาตรการใดๆ ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตาม การชําระเงินคืนกองทุน
15. กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี และข้อบังคับอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินการและการบริหารงานของกองทุน
16. พิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ นักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตที่ผู้จัดการเสนอ
17. ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
         
          คณะกรรมการอาจมอบอํานาจของคณะกรรมการตาม (2) (5) (14) และ (18) เฉพาะในส่วน ที่ไม่เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นใดกระทําการแทน คณะกรรมการก็ได้
.