วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก เป้าหมายในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็นองค์กรหลักที่ให้โอกาสทางการศึกษาด้วยทุนหมุนเวียนอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ / ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก / ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ / เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
2. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี

ค่านิยมหลัก (Core Value)
TRUST
1. Teamwork              (T) มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม
2. Responsibility        (R) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. Unity                    (U) มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
4. Service mind          (S) มีจิตใจรักในการบริการ
5. Transparency          (T) มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

เป้าหมายในการดำเนินงานกองทุนฯ ในอนาคต (SMART SLF)
S   SUSTAINABLE        เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยทุนหมุนเวียน
M   MOTIVATED          เป็นองค์กรที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
A   ACCESSIBLE          เป็นองค์กรที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
R   RELIABLE             เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
T   TECHNOLOGY        เป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

.