Secondary

Languages

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "การจัดจ้างบริการ Contact Center และบริการระบบ CRM" เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกงทุนฯ