Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,605,192 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,569,236 ราย คิดเป็น 64%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 976,715 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,003,222 ราย คิดเป็น 18%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 56,019 ราย คิดเป็น 1%