Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,770,137 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,600,770 ราย คิดเป็น 62%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 962,520 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,147,231 ราย คิดเป็น 20%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 59,616 ราย คิดเป็น 1%