Secondary

Languages

วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21

วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21

วันที่ 15 มีนาคม 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21 พร้อมฟังบรรยายธรรมจากพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) แห่งวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานกองทุน
นอกจากนั้น ผู้บริหารและพนักงานกองทุนยังได้ร่วมกันทำบุญบริจาคโอ่ง เพื่อเก็บน้ำดื่มและน้ำเพื่อการเกษตร ในโครงการ “ปลูกรากแก้วแผ่นดิน เกษตร-ศิลปพัฒนา” เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบนแผ่นดินไทย รวมถึงผลักดันให้เกิดการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “ปลูกกิน ทำกิน บนแผ่นดินไทย ดินน้ำลมไฟ คือลมหายใจของชาติ” ซึ่งท่านปิยโสภณอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นต้นแบบที่วัดป่าคำเจริญ บ้านเหล่าหลวง จังหวัดอุดรธานี

วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-1
วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-2
วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-3
วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-4
วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-5
วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-6
วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-7
วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-8
วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-9
วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21-10
วันที่: 
15 March 2017