Secondary

Languages

กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”

กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษา 20 แห่ง เพื่อยกระดับการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
ประมวลภาพกิจกรรม

กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”-1
กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”-2
กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”-3
กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”-4
กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”-5
กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องสร้างสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”-6
วันที่: 
14 March 2017