Secondary

Languages

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีเนื่อหาหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย

  • บรรยายพิเศษหัวข้อ "ความสำคัญของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม กยศ.”

โดย ดร. ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”

โดย นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ

  • อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม กยศ.”

โดย นายณัฐคม จิตติรัตน์

  • อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวคิดในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน”

โดย รศ. ศุภรัตน์ รัตนมุขย์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ -1
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ -2
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ -3
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ -4
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ -5
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ -6
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ -7
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ -8
วันที่: 
13 July 2016