Secondary

Languages

กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

เนื่องในวโรกาส มหามงคลพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2559 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาแล้วกว่า 4.5 ล้านราย ขอร่วมตั้งปณิธานทำความดีปีมหามงคล โดยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้กู้ยืม ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้เห็นประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีต่อไป ในอนาคต ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปมอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลน

กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-1
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-2
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-3
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-4
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-5
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-6
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-7
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-8
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-9
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์-10
วันที่: 
14 March 2016