Secondary

Languages

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ในการเป็นต้นแบบขององค์กรนายจ้างภาครัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีวินัยทางการเงิน มีความซื่อสัตย์และมีความกตัญญูต่อเงินของแผ่นดินในการชำระเงินคืนกองทุนฯ โดยผู้จัดการกองทุนฯ ได้เปิดเผยว่า “บสย. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุน กยศ. โดยมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของ บสย. ที่เป็นผู้กู้ยืมที่ให้ชำระเงินคืนกองทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้บุคลากรไม่ให้ถูกดำเนินคดีและถูกยึดทรัพย์บังคับคดี การเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จะทำให้บุคลการของ บสย. ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ได้รับเงินตอบแทนเป็นรางวัล หรือลดเบี้ยปรับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ฯลฯ บสย. ถือเป็นองค์กรนายจ้างภาครัฐวิสหกิจแห่งแรกที่มีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมชำระหนี้คืนกองทุน โดยจะทำการหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ กยศ. ส่งคืนกองทุนๆ ทุกๆ เดือนเพื่อให้กองทุนฯ ได้นำเงินดังกล่าวไปหมุนเวียนให้แก่ผู้กู้ยืมรุ่นน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมต่อไป
ทั้งนี้ กองทุนยังมีแผนในการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรนายจ้างทุกแห่งเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับกองทุนฯ ในการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กยศ. call center โทร 0-2016-4888 หรือ e-mail : [email protected]

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. -1
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. -2
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. -3
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. -4
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. -5
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. -6
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. -7
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. -8
วันที่: 
2 February 2016