Secondary

Languages

ผู้กู้รายเก่า กยศ. เปลี่ยนเป็น กู้กรอ. ได้ไหม

ตอนม.6 ได้กู้กยศ.ไว้ค่ะ ได้รับเงินค่าครองชีพครบถ้วน

แต่ตอนนี้เรียนจบม.6แล้ว กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนกู้กรอ.ได้ไหมคะ

ผู้ส่ง: 
karittha Srisakulpuk