Secondary

Languages

ใส่รหัส OTP แล้วไม่สามารถเข้าระบบได้

login เข้าระบบ e-Studetloan ไม่ได้

พอเข้าระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า
ข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ควรทำอย่างไรดีครับ กลัวว่าจะกู้ไม่ทัน
ตอนที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเป็นวันที่ 29 มิ.ย. 2560
ระบบบอกให้รอประมาณ 1 วัน ซึ่งตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ ขอรหัส reset ก็ขึ้นว่า
ข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ควรทำอย่างไรดีครับ

ผู้ส่ง: 
ยงยุทธ ประดู่