Secondary

Languages

รบกวนขอข้อมูลค่ะ โทรไป call center แล้ว

ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา แต่ไม่สามารถชำระยอดเต็มท้ังหมดได้ ในหนังสือระบุ ว่าให้ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่

โทรไป Call center แล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังไม่มีโครงการนี้ แล้วจะมีโครงการนี้เมื่อไหร่ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

ผู้ส่ง: 
จินตนา แถวนาม