Secondary

Languages

สอบถามการชำระหนี้กรอ.กรณีเงินเดือนยังไม่ถึง16,000บาท

กู้กรอ.ปี2556 จบการศึกษาปี2559 ต้องชำระหนี้ปีแรกปีไหนค่ะ

เนื่องจากตรวจสอบยอดหนี้ในระบบให้ชำระภายใน5/7/2560
แต่เงินเดือนยังไม่ถึง16,000บาท ต้องชำระเลยไหมค่ะ?
(ยื่นแบบรายงานรายได้ไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน2560ทางไปรษณีย์ค่ะ)

ผู้ส่ง: 
อภิญญา เกตะสิทธิ์