Secondary

Languages

News

การเปิดระบบ e-Studentloan กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559

         ด้วยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในระดับ ปวท./ปวส. กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559 ได้ทุกสาขาวิชาโดยมีวงเงินค่าเล่าเรียนดังนี้...

default image
วันที่: 21 June 2016
ผู้เข้าชม: 1,411

การระงับแห่งหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย

กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้ก่อนตาย) โดยต้องส่งสำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน และสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่นำมาแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ...

การระงับแห่งหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย
วันที่: 18 June 2016
ผู้เข้าชม: 16,800

กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้อง

กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสที่เคยได้รับให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง รวมถึงขอขอบคุณสื่อมวลชน แอดมิน แฟนเพจต่างๆ หน่วยงานองค์กรนายจ้าง พ่อแม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และชาว Social...

ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้อง
วันที่: 18 June 2016
ผู้เข้าชม: 1,417