Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การชำระหนี้

กยศ. ชี้แจงกรณีครูผู้ค้ำประกันถูกยึดทรัพย์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีครูค้ำประกันนักเรียนที่กู้ยืมเงินแล้วค้างชำระหนี้จนถูกยึดทรัพย์ เตือนผู้กู้ยืมให้มีจิตสำนึกในการชำระเงินคืนเพื่อไม่ให้เดือดร้อนผู้ค้ำประกันและแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาสู่รุ่นน้อง...

default image
วันที่: 25 June 2018
ผู้เข้าชม: 134

การระงับแห่งหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย

กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้ก่อนตาย) โดยต้องส่งสำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน และสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่นำมาแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ...

การระงับแห่งหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย
วันที่: 18 June 2016
ผู้เข้าชม: 61

ชี้แจงปัญหาชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว ทำไมจึงถูกฟ้องคดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ยืม กยศ. และผู้รับทุน กรอ. ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา ดังนี้ ผู้กู้ยืม กยศ. ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ค้างชำระ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผู้รับทุน กรอ....

ชี้แจงปัญหาชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว ทำไมจึงถูกฟ้องคดี
วันที่: 6 October 2016
ผู้เข้าชม: 132

แนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เนื่องจาก มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน...

แนวปฏิบัติการหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
วันที่: 4 May 2018
ผู้เข้าชม: 214

ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตารางแนบ ทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบให้กองทุนฯ

ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตามตารางที่แนบ (คลิกตรวจสอบรายชื่อ) ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ติดต่อ นางประพิมพ์พร โพธิ์เจริญ โทร 02-016-4888 ต่อ 211, นางศิรินทิพย์ เรืองสา ต่อ 222 และผู้กู้ยืม กองทุน กรอ. ติดต่อนางสาวปิยะเนตร เค้าไพบูลย์ โทร 02-016-4888 ต่อ 213...

ทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบให้กองทุนฯ
วันที่: 16 November 2016
ผู้เข้าชม: 106

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบยอดหนี้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูข้อมูลหนี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบยอดหนี้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูข้อมูลหนี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้ กลุ่มผู้กู้ยืมปกติ สัญญา 15 ปี กลุ่มผู้กู้ไกล่เกลี่ย/ดำเนินคดี (...

ปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบยอดหนี้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูข้อมูลหนี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
วันที่: 6 October 2016
ผู้เข้าชม: 116

กยศ.เปิดบริการรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และธนาคาร

  วันนี้สะดวกมากขึ้น สำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ สามารถพิมพ์รหัสการรับชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้า Website กองทุนฯ เมนูตรวจสอบยอดหนี้ และนำไปชำระเงินผ่านช่องทางได้ ดังนี้ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย ธนาคารแลนด์...

default image
วันที่: 6 October 2016
ผู้เข้าชม: 1,283

กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้อง

กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสที่เคยได้รับให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง รวมถึงขอขอบคุณสื่อมวลชน แอดมิน แฟนเพจต่างๆ หน่วยงานองค์กรนายจ้าง พ่อแม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และชาว Social...

ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้อง
วันที่: 18 June 2016
ผู้เข้าชม: 63