Secondary

Languages

จิตอาสา 904 คือใคร ? เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน

จิตอาสา 904 คือใคร ? เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน
 • จิตอาสา 904 คือใคร ?

เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#จิตอาสา

#takealook


 •  น้ำพระทัยผ่านกิจกรรมจิตอาสา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมอะไรบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารได้ที่ ...คลิก

หรือติดตามข่าวสารโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้จากเพจ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#จิตอาสา

#magazine


 • โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรื่อง  "ความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 "

ความคืบหน้าของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง มาดูกัน...คลิก

#modelfarm

#จิตอาสา

#ฟาร์มตัวอย่าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • เพราะการขาดทุนคือกำไร จิตอาสา 904 HERO ผู้ปิดทองหลังพระ...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • ห่วงใยจากใจจิตอาสา  กิจกรรมจิตอาสา 904 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่... คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • ภัยแล้งจะหมดไป หากเราร่วมใจช่วยกัน   การแก้ปัญหาภัยแล้งของจิตอาสา 904 ซึ่งภัยแล้งในพื้นที่เป็นปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่เป็นประจำ มาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ...คลิก

#ภัยแล้ง

#จิตอาสา

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ...คลิก

 • 9 ฐานการเรียนรู้ พอกิน พอใช้ ...คลิก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง

9 ฐานการเรียนรู้ พอกิน พอใช้ มีอะไรบ้าง

- ฅนติดดิน

- ฅนมีน้ำยา

- ฅนรักษ์น้ำ

- ฅนรักป่า

- ฅนรักษ์สุขภาพ

- ฅนรักษ์แม่ธรณี

- ฅนรักษ์แม่โพสพ

- ฅนเอาถ่าน

- ฅนมีไฟ

#ฟาร์มตัวอย่าง

#Covid19

#โควิด19

#เรียนรู้ลงมือทำ


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 2 ...คลิก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?

#Covid19


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 3...คลิก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?

#ฟาร์มตัวอย่าง


 • หน้าฝนแล้ว มาป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยหญ้าแฝก
กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag1824TH

 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ...คลิก

ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

#ภัยแล้ง
 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 4 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?
 

 • ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ...คลิก

การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย..."พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2523 ณ โรงแรมรินคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง
ประโยชน์ของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
พอกิน คือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม ทุเรียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แห้ม กล้วย ฟักข้าว ไม้ผลต่าง ๆ
พอใช้ คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ สำหรับทำเครื่องใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ทำฟืน เผาถ่าน ทำงานหัตถกรรม หรือทำน้ำยาซักล้าง ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น มะคำดีควาย หวาย ไผ่ หมีเหม็น
พออยู่ คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืนเพื่อใช้สร้างบ้าน ทำเครื่องเรือน ต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา สัก พะยูง พยอม
พอร่มเย็น คือ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น และฉ่ำเย็นขึ้นมา
 • ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ...คลิก

“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว” ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

 • Rainy Season is coming. Prevent soil surface from erosion with Vetiver Glass together ] See our Graduates social activities for helping others. English Version of
  Weekly Magazine is available at https://jitarsa.school/mag1824EN For more information and activities please follow our page

 • ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขของคนไทย ...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • มาทำความรู้จัก....โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง

 • ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • สุขที่ให้ได้ น้ำใจที่ให้กัน ร่วมช่วยเหลือแบ่งปัน กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag251TH

 • ตอนที่ 4 พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน ...คลิก

 • Happiness of Sharing See our Graduates social activities for helping others. English Version of Weekly Magazine is available at https://jitarsa.school/mag251EN

For more information and activities please follow our page


 • ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ...คลิก

 • กว่าจะมาเป็น... ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ...คลิก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย ดังพระราชปณิธานที่ต้องการให้ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
#ราบ11
 • ตอนที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน คลิก 

 •  โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นแหล่งผลิตจิตอาสา 904 เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานไปสู่ปวงชนชาวไทย ...คลิก
มาดูส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโดยจิตอาสา 904 ให้กับประเทศ จากพื้นที่เขาหัวโล้นในจังหวัดน่าน พลิกฟื้นเป็นพื้นที่ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการแก้ปัญหาป่าต้นน้ำ การแก้ปัญหาภัยแล้งและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง โดยนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

 


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ...คลิก
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 

 • ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน...คลิก

 • บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดระยอง ...คลิก
หลังจากที่เกิดการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยองในห้วงที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน ห้าง และพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจคลายกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
"มอบ เรียกว่ามอบเสริมให้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในครั้งนี้มีคนถวายรถต้นแบบมา ก็ได้รับการปรับปรุงทดสอบ แล้วก็ดูความเหมาะสม ก็หลังจากปรับปรุงทดสอบแล้วก็ทราบว่ามีความเหมาะสม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ก็จึงได้จัดรถเพิ่มเติมให้ ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาให้กับงานของท่าน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่หลัก ๆ ก็มาจากคนอะไรที่สำคัญในคน ก็ทัศนคติที่ดี เข้าใจปัญหา มีทัศนคติที่ดี แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุน ก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็เสริมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในตอนนี้ ประเทศไทยเราก็เป็นที่ยินดีที่ว่าได้รับการชมเชย การกล่าวขวัญในทางที่ดีจากประชาคมโลก เพราะว่าเราก็มีดี เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจก็คิดว่าสุขภาพที่ดี หรือการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ กับอุปสรรคต่างๆ นี่ ถ้าเผื่อมีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจ ก็ได้กับประชาชนส่วนรวม อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน
ก็ขอเป็นกำลังใจ และก็ขอทำงานมา และก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ อย่างเดียว ประชาชนร่วมมือ คนมีทัศนคติที่ดีนี่คือนิสัยของคนไทย มีน้ำใจมีความนุ่มนวล มีคุณธรรมช่วยกันไป อะไรหนักๆ ก็เบาลงตอนนี้ก็ภูมิใจที่บ้านเราก็ได้รับการชมเชย และบ้านเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร"
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563
#ระยอง
 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ...คลิก
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
#ภัยแล้ง
 •  เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”
#จิตอาสา
 • ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ...คลิก
 • ตอนที่ 9 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการบินเพื่อความมั่นคงของชาติ ...คลิก
 • ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและสันติสุข ...คลิก

 


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 5 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

 

#Covid19
 • ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904 ...คลิก
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”
 
#จิตอาสา
 • สืบสานงานแผ่นดิน ...คลิก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด "ตอนที่ 1 สืบสานงานแผ่นดิน"
#ทรงพระเจริญ
 • น้ำพระราชหฤทัย คนไทย พ้นภัยโควิด-19 ...คลิก

 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ...คลิก
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
#ภัยแล้ง
 • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข ...คลิก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด "ตอนที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข"

 


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 6 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง คลิก
.
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag28TH
 • เสริมสร้างความสุขปวงประชา ...คลิก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด "ตอนที่ 3 เสริมสร้างความสุขปวงประชา"
 • ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904 ...คลิก
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”
#จิตอาสา
 • คลองไส้ไก่คืออะไร ? ...คลิก
การขุด “คลองไส้ไก่” หรือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เพื่อกักเก็บนํ้า และกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก คลองไส้ไก่เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับพื้นดินที่คลองไส้ไก่ไหลผ่านไป ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
น้ำ...เป็น ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกชีวิต ทุกกิจกรรมบนโลก ซึ่ง การทำเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำแล้ง และปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นภัยคุกคามสร้างความเสียหายเป็นจำนวนไม่น้อย ต่อการทำเกษตรกรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนเมืองด้วยเช่นกัน การจัดการเพื่ออนุรักษ์น้ำในสภาวะต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น แนวทางการแก้ไขรูปแบบหนึ่งคือ การบำบัดโดยใช้จุลินทรีย์ ด้วย “ลูกระเบิดจุลินทรีย์ “เป็นการบําบัดและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้น ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 7 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
วันที่: 
3 August 2020