Secondary

Languages

“กยศ. แถลงภาพรวมการให้กู้ยืมปี 2562”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แถลงภาพรวมการให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล เดินหน้าสร้างจิตสำนึกและวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เพื่อร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องต่อไป

นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยถึงภาพรวมของการดำเนินงานให้กู้ยืมในปีงบประมาณ 2562 ว่า “ในปีการศึกษา 2562 จากเป้าหมายการให้กู้ยืมจำนวน 619,501 รายนั้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างการให้กู้ยืมโดยระดับอุดมศึกษาได้เปิดภาคการศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการให้กู้ยืมถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนผู้กู้ยืม 476,830 ราย คิดเป็นวงเงินให้กู้ยืม 22,755 ล้านบาท ทั้งนี้ ปี 2562 เป็นปีแรกที่กองทุนไม่ได้จำกัดโควต้าการกู้ยืมสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนขอยืนยันว่าหากผู้กู้ยืมเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  กองทุนมีเงินเพียงพอในการให้กู้ยืมทุกคน เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกองทุนได้นำเงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่ในการปล่อยกู้ยืมให้แก่ผู้กู้ยืมรุ่นน้อง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ในปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น  5,606,115 ล้านราย ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและปลอดหนี้ 978,753 ราย ผู้กู้ที่ชำระเสร็จสิ้นแล้ว 1,052,992 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,519,642 ราย และเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 56,728 ราย เป็นเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวนกว่า 603,829 ล้านบาท

ในปี 2562 กองทุนยังได้มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้สิทธิกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 (5 ปีการศึกษา) สำหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 สำหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะ/สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ

นอกจากนั้น กองทุนยังมุ่งสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำหลักสูตร “e-learning เงินทองต้องวางแผน” เข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-Studentloan เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะสามารถนับเป็นชั่วโมงจิตอาสาได้ 3 ชั่วโมง นำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตอาสาให้ครบ 36 ชั่วโมงตามที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดี โดยสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ต่างๆ เพื่อรู้จักการแบ่งปัน และเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น การบริจาคโลหิต ดูแลผู้ป่วย คนชรา ผู้พิการ หรือเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น โดยกองทุนหวังว่าเมื่อผู้กู้ยืมจบการศึกษาไปแล้วจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว ยังมีจิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่นและตอบแทนสังคมต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

วันที่: 
23 August 2019