Secondary

Languages

นายจ้าง กับ พ.ร.บ.กยศ.2560

นายจ้างต้องมีหน้าที่                    
หักเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง
ตามการจ้างแรงงาน ของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน เพื่อชำระหนี้คืนกองทุน
โดยนำส่งกรมสรรพากรภายในกำหนดระยะเวลานำส่งภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย
ซึ่งนายจ้างจะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนได้ต่อเมื่อกองทุนได้แจ้งต่อนายจ้างอย่างเป็นทางการ เท่านั้น