Secondary

Languages

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สำหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 1. ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  (ฉบับที่ 2) ปีการศึกษา 2560์ ดาวน์โหลด
  (ฉบับที่ 3) ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด    
 2. ปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลด
 3. ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด
 4. ปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด
 5. ปีการศึกษา 2556  ดาวน์โหลด
 6. ปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลด
 7. ปีการศึกษา 2552  ดาวน์โหลด
 8. ปีการศึกษา 2551  ดาวน์โหลด
วันที่: 
07/11/2018