Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น  ในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. เดือนมิถุนายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,771,655 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,508,997 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 959,845 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,241,783 ราย คิดเป็น 22%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 61,030 ราย คิดเป็น 1%