Secondary

Languages

กยศ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าศึกษาดูงานระบบ (DSL)

กยศ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าศึกษาดูงานระบบ (DSL)

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าศึกษาดูงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System - DSL) และกระบวนการบริหารจัดการผ่านระบบดิจิทัล เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 5B สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าศึกษาดูงานระบบ (DSL)
วันที่: 
14 August 2020