Secondary

Languages

งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ "ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า"

งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ "ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า"

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการเรื่อง "กองทุนเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา"ภายในงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ "ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการนำเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในเชิงนโยบาย กฎหมาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อนำมาใช้พัฒนานโยบายการศึกษาของชาติ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

วันที่: 
26 August 2019