Secondary

Languages

การประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม และนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

กยศ.จัดการประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้กู้ยืม ประจำปี 2562

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครอง และนักศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,000 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

วันที่: 
3 August 2019