Secondary

Languages

ประชุมสัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3

ประชุมสัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

- บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม

โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

และ นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุน

โดย ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

โดย นางสาวปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงายพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

วันที่: 
12 March 2019